Gwarancja

Gwarancja na baterie i akcesoria

 1. Baterie i akcesoria objęte są gwarancją producenta na okres o długości od jednego roku. Informacje dotyczące długości gwarancji konkretnego modelu umieszczone są na stronach z opisami produktów

Gwarancja na zlewozmywaki Lavello

 1. Poniższe określenia zawarte w niniejszych Warunkach Gwarancji będą miały następujące znaczenie:
  1. „Gwarancja” oznacza uprawnienia oraz obowiązki wynikające z niniejszych Warunków Gwarancji oraz przepisów Kodeksu cywilnego;
  2. „Sprzęt” oznacza zakupiony zlewozmywak granitowy oraz zlewozmywak granitowy wolny od wad, który uprawniony z Gwarancji otrzymał zamiast wadliwego Sprzętu;
  3. „Gwarantem” oznaczona została: Lavello s.c, ul. 55 Pułku Piechoty 34, 64-100 Leszno;
  4. „Siła Wyższa” oznacza jakiekolwiek zewnętrzne zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, któremu Gwarant lub Punkt Serwisowy dokonujący lub mający dokonać naprawy gwarancyjnej Sprzętu nie są w stanie zapobiec i na które to zdarzenie nie mają wpływu, co obejmuje między innymi zamieszki, strajki, spory zbiorowe, konflikty zbrojne oraz klęski żywiołowe;
  5. „Uprawniony z Gwarancji” oznacza osobę, która nabyła Sprzęt od Producenta, oraz każdego następnego właściciela Sprzętu posiadającego Kartę Gwarancyjną, który nabył skutecznie prawo do wykonywania uprawnień z tytułu Gwarancji.
 2. Gwarant udziela Gwarancji na Sprzęt na okres 10 lat od daty jego sprzedaży.
 3. Uprawniony z Gwarancji może dochodzić swoich praw również po zakończeniu okresu gwarancyjnego określonego powyżej w punkcie 2. W takim przypadku spoczywa na nim obowiązek udowodnienia, iż ujawnienie się wady Sprzętu nastąpiło przed upływem tego terminu.
 4. Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Okres gwarancji liczy się od daty zakupu, potwierdzonej dowodem zakupu.
 6. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady fabryczne.
 7. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji wady lub uszkodzenia produktu należy niezwłocznie zaprzestać jego użytkowania lub montażu, jak również powiadomić o usterce Gwaranta. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikłe z użytkowania wadliwego produktu. Podczas składania reklamacji prosimy o wysłanie zdjęcia wady oraz etykiety ze zlewozmywaka.
 8. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni.
 9. W sytuacjach niezależnych od Gwaranta, w tym działania Siły Wyższej termin rozpatrzenia reklamacji produktu zostanie przedłużony o czas oddziaływania Siły Wyższej lub czasu trwania przeszkód od Gwaranta niezależnych.
 10. W przypadku niedotrzymania przez Gwaranta terminów wymienionych w punkcie 7 gwarancji, klientowi przysługuje prawo do przedłużenia okresu gwarancji na produkt o czas oczekiwania na rozpatrzenie reklamacji.
 11. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia produktu spowodowane:
  1. montażem niezgodnym z wysłaną przez producenta instrukcją montażu;
  2. użyciem do montażu nieodpowiednich narzędzi lub materiałów – niewłaściwą eksploatacją, tj. niezgodną z przeznaczeniem sprzętu i instrukcją obsługi;
  3. niewłaściwym przechowywaniem produktu lub transportem, w tym transportem w sposób odmienny niż uzgodniony w Gwarantem w związku z korzystaniem z uprawnień z Gwarancji (vide: pkt 13 niniejszej Gwarancji);
  4. dokonaniem samodzielnych napraw i przeróbek;
  5. wytrącaniem się osadów z wody użytkowej lub jej nieodpowiednią jakością;
  6. nieodpowiednimi parametrami wody użytkowej;
  7. niewłaściwą pielęgnacją produktu, np. stosowaniem niewłaściwych środków i akcesoriów czyszczących;
  8. uszkodzeniami mechanicznymi bądź termicznymi spowodowanymi niewłaściwym obchodzeniem się z produktem;
  9. zużyciem w czasie normalnej eksploatacji;
  10. niewłaściwymi czynnościami związanymi z konserwacją, czyszczeniem produktu, instalacją i regulacją opisanych w instrukcji obsługi, bądź wymaganych dla produktu prawidłowej eksploatacji;
  11. temperaturą powyżej 280 stopni Celsjusza (zlewozmywaki są odporne na wysoką temperaturę jednak zalecamy odstawianie ich bezpośrednio z kuchenki/piekarnika z użyciem podstawki)
 12. Ze względu na proces produkcji zlewów (wypalanie w wysokiej temperaturze) wymiary podane na stronach z ofertami są przybliżone i mogą się różnić do 5 mm. Reklamacji z tytułu mniejszej różnicy nie przyjmujemy.
 13. Wszelkie wady mechaniczne muszą być zgłoszone niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do siedmiu dni od daty ich zauważenia. Należy również zaprzestać montażu bądź używania wadliwego produktu. W przypadku nie spełnienia tych warunków reklamacja z tytułu gwarancji nie zostanie uznana. Gwarant zastrzega sobie prawo do każdorazowej weryfikacji przyczyny powstania uszkodzeń. Ciężar dowodu momentu, w którym wada została zauważona, spoczywa na Kliencie.
 14. Zgłaszając roszczenie, uprawniony z tytułu gwarancji winien uprzednio uzgodnić z Gwarantem sposób odesłania wadliwego sprzętu. Niezależnie jednak od wybranego sposobu odesłania towaru, koszty dostarczenia urządzenia do Gwaranta pokrywa Klient.
 15. Udowodnienie praw do gwarancji, możliwe jej poprzez przedstawienie dowodu sprzedaży lub innego wiarygodnego dowodu zakupu. Klient jest również zobowiązany dopełnić wszystkie inne wymagania niniejszej gwarancji – określone w punkcie 11.
 16. Klientowi przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy wolny od wad lub zwrot ceny zakupu towaru. Zwrot ceny zakupu towaru przysługuje klientowi tylko w przypadku, gdy Gwarant nie będzie miał możliwości wymiany sprzętu na nowy.
 17. Towar, wymieniony na nowy będzie  fabrycznie nowy oraz będzie stanowił dokładny odpowiednik towaru, w którym ujawniła się wada.
 18. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za deklaracje osób trzecich.
 19. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego z tytułu niezgodności towaru z umową.
 20. We wszelkich kwestiach nie uregulowanych w niniejszych Warunkach Gwarancji będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności postanowienia artykułów 577–581.